Search:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Nazwiska i podstawowe informacje o osobach. Zakres działania.Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
ul. 11 Listopada 83
28-300 Jędrzejów
tel. /41/ 386 37 41 / 42
e-mail:ktd.tje@jedrzejow.plNaczelnik Wydziału Kazimierz MichalskiNaczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych More...


Załatwia sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób oraz drogami powiatowymi.


 


Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:


 


I. Z zakresu Prawa o ruchu drogowym:
 


1.          Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów, pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych oraz kart pojazdów,

2.          Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,

3.          Przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,

4.          Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa od których zależy używanie pojazdu,

5.          Dokonywanie zmian danych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,

6.          Wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku  kasacji pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu z kraju jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą, zniszczenia pojazdu za granicą oraz udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu,

7.          Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa, pojazd uprzywilejowany lub do przewozu materiałów niebezpiecznych,

8.          Przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego,

9.          Zwracanie dowodu rejestracyjnego, po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,

10.       Przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep o zbyciu lub nabyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego,

11.       Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych  w zamian za utracone lub zniszczone,

12.       Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,

13.       Wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

14.       Wydawanie świadectw kwalifikacji potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań osobom wymienionym w ustawie,

15.       Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zgubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy, przyjmowanie wtórników prawa jazdy w przypadku odnalezienia oryginału,

16.       Wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,

17.       Wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdami,

18.       Wydawanie decyzji kierujących osoby niepełnosprawne posiadające prawo jazdy na badania lekarskie na podstawie zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,

19.       Przyjmowanie od Policji zatrzymanych praw jazdy i ich zwracanie w przypadku ustania przyczyny uzasadniającej zatrzymanie,

20.       Przyjmowanie postanowień i orzeczeń o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd,

21.       Wykonywanie kar dodatkowych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonych przez kolegium ds. wykroczeń i sąd,

22.       Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,

23.       Zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyny zatrzymania dokumentu,

24.       Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

25.       Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia  do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyny, które spowodowały jego cofnięcie,

26.       Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wprowadzenia obowiązku wyposażania pojazdów zaprzęgowych w hamulec,

27.       Wprowadzenie zakazu pędzenia zwierząt na drogach,

28.       Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny,

29.       Wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,

30.       Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,

31.       Przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,

32.       Wydawanie zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,

33.       Dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,

34.       Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem kierowców,

35.       Organizacja ruchu  na drogach publicznych,

36.       Wyznaczanie jednostki do holowania pojazdów i parkingu strzeżonego do jego przechowania określonego w przepisach ustawy,


 


 II.   Z zakresu dróg powiatowych i transportu osób.
 


1.          Współdziałanie z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawach związanych z planowaniem, budową, modernizacją , utrzymaniem i ochroną  dróg powiatowych,

2.          Przygotowywanie w uzgodnieniu z w/w jednostką organizacyjną powiatu projektu  

3.          zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych, ustalenie ich przebiegu oraz opiniowanie  w zakresie ustalania przebiegu dróg publicznych,

4.          Koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,

5.          Ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa   państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,

6.          Wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczania obowiązków  przewozu przez  przewoźnika,

7.          Nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania

8.          przewozowego gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,

9.          Określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu

10.       poszczególnymi rodzajami środków transportu,

11.       Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie  koordynacji rozkładów jazdy,

12.       Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji i zaświadczeń na przewozy oraz zezwoleń na przewóz osób w transporcie regularnym i regularnym specjalnym,

13.       Przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z licencji w razie:

1)         śmierci osoby fizycznej posiadającej licencje i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy,

2)         połączenia podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami przedsiębiorcy,  posiadającego licencje,

3)         przejęcie przez innego przedsiębiorcę w całości lub w części działalności w zakresie transportu drogowego od przedsiębiorcy posiadającego licencję,


 


III. Z zakresu transportu kolejowego i lotniczego.
 


1.          Przygotowanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów przy szlaku kolejowym,

2.          Przygotowywanie propozycji odszkodowań za usunięcie drzew i krzewów w przypadku braku porozumienia stron,

3.          Nieodpłatne przejmowanie zbędnego mienia PKP ,

4.          Ppiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części,

5.          Współdziałanie w akcjach ratowniczych w przypadku katastrof w ruchu lotniczym z uprawnionymi organami.