Search:
Jednostki organizacyjne Powiatu
Jednostki organizacyjne Powiatu (szkoły, biblioteki, ośrodki kultury, gospodarstwa pomocnicze itp.) - zadania i podstawa prawna działania. Dane teleadresowe jednostek. Osoby zarządzające i funkcyjne - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).


Zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym (art. 6) w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
Jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży może tworzyć, przekształcać i likwidować wojewoda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez właściwego kierownika zespolonej służby, inspekcji lub straży wojewódzkiej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej (art. 33a ust. 2).
Jednostki organizacyjne stanowią część powiatowej administracji zespolonej (art. 33b).
W strukturze Powiatu występują jednostki organizacyjne

W celu wykonywania swoich zadań Powiat tworzy inne wyspecjalizowane jednostki pozostające w jego strukturze organizacyjnej oraz jednostki prawne wyodrębnione, w tym przedsiębiorstwa i spółki, zawiera umowy z innymi podmiotami.

Jednostki Organizacyjne Powiatu Jędrzejowskiego
Spis jednostek Organizacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego
2003-06-20(50 KB)More...
Wybierz jedną z poniższych jednostek organizacyjnych, aby uzyskać więcej informacji...

» Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Rodzinie: zakres działania, dane teleadresowe.
» Zespół Opieki Zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej - zakres działania i dane teleadresowe
» Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej - zakres działania i dane teladresowe
» Zarząd Dróg Powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych - zakres działania i dane teleadresowe.
» Muzeum im. Przypkowskich
Muzeum im. Przypkowskich - unikalne zbiory zegarów słonecznych - dane teleadresowe.
» Powiatowy Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy - zakres działania i dane teleadresowe.
» Dom Dziecka
Dom Dziecka - zakres działania - dane teleadresowe
» Rodzinny Dom Dziecka
Rodzinny Dom Dziecka - zakres działania - dane teleadresowe
» Szkolne Schronisko Młodzieżowe
» Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Poradnia Psycholgiczno-Pedagogiczna - zakres działania - dane teleadresowe.
» Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - zakres działania - dane teleadresowe.
» Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - zakres działania i dane teleadresowe.
» Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - zakres działania - dane teleadresowe.
» I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie
Liceum Ogólnokształcące - zakres działania - dane teleadresowe.
» Centrum Kształcenia Praktycznego
Centrum Kształcenia Praktycznego - zakres działania - dane teladresowe.
» Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - zakres działania - dane teleadresowe.
» Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - zakres działań - dane teladresowe.
» Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego - zakres działania dane teleadresowe
» Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budwlanego
Dane teleadresowe, kadra, zakres działania, druki, inne...